Điện thoại:(024) 37823877 - 0977.38.99.66

Sự kiện - bình luận

CUỐN SÁCH: KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thứ năm , 10/08/2023 | 14:43 GMT+7
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản, ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). Đây là một tác phẩm xuất sắc; là Cuốn: “Cẩm nang đỏ” đặc biệt quan trọng và cấp thiết cho công tác PCTN, tiêu cực, không chỉ ở Việt Nam mà cho cả các nước.  
1. Giá trị chiến lược của cuốn sách
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng” là một tác phẩm xuất sắc; là cuốn: “Cẩm nang đỏ” đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong công tác PCTN, tiêu cực hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các nước trong khu vực và thế giới.
Cuốn sách còn có giá trị chiến lược cấp thiết cung cấp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học kinh nghiệm quý giá về công tác PCTN, tiêu cực và những quan điểm, chủ trương, phương châm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về PCTN, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Từ đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Na; giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này,
Cuốn sách thể hiện đầy đủ, cụ thể phương châm: PCTN, tiêu cực, kết hợp đồng bộ giữa “phòng” và “chống”; giữa ngăn chặn với đẩy lùi; nhưng lấy chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa là quan trọng; đồng thời kết hơp giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; giữa xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế. Đây là tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Tác phẩm là cuốn “cẩm nang đỏ” thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về PCTN, tiêu cực hiện nay ở Việt Nam.
Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa kiên quyết, kiên trì nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp cơ bản đấu tranh PCTN, tiêu cực có hiệu quả.
Tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả trong nước và nước ngoài với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực ở Việt Nam.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2. Nội dung cuốn sách
Cuốn sách tập hợp trên 100 bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm gồm 3 phần, trong đó:
Phần thứ nhất: Một số vấn đề cấp bách rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam. Đó là bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, tiêu cực và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy lý luận sắc bén về công tác PCTN, tiêu cực; thực tiễn và những kết quả đạt được, những bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua (2012 - 2022). Xuyên suốt các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư cho thấy sự chỉ đạo rất sát sao, cụ thể và nhất quán của người đứng đầu Đảng, nhắc nhở mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm cho “Đảng ta, Nhà nước ta luôn trong sạch, vững mạnh; toàn hệ thống chính trị vững mạnh”. 
Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: PCTN, tiêu cực, từ sớm, từ xa  phần này có 22 bài viết đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong công tác PCTN, tiêu cực thì cùng với “chống” là “xây”, cùng với đấu tranh là ngăn chặn, đẩy lùi, do vậy xuyên suốt các bài viết của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua các thời gian, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau cho thấy, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của Nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng ta với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh. Trong bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 8/1986 với bút danh Phan Chính, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Đảng phải đổi mới công tác của mình, nhất là đổi mới quan niệm và tư duy, đổi mới bộ máy và hình thức tổ chức, đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách và lề lối làm việc… nhìn thẳng vào tình hình, thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa”; đồng thời phải “kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng”.
Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, gồm ý kiến đánh giá, sự đồng tình, ủng hộ, ghi nhận của Nhân dân trong nước cùng như bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. Sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân thuộc mọi tầng lớp, trên mọi vùng miền, từ nhà báo, nhà văn,… cho đến những cán bộ hưu trí, đảng viên, cho thấy sức lan toả rộng khắp, sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” nhằm xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Sự tin tưởng vào tương lai, vào cơ đồ của dân tộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân chính là sự phản bác đánh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam.
Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ưởng về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân. Với những thành tựu đạt được và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng những năm qua và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương trong công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam.
Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh PCTN, tiêu cực có hiệu quả ngày càng cao. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để PCTN, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Nhà nước đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cuốn sách khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học chính trị, quân sự, chính khách, học giả trong và ngoài nước với những thành tựu đạt được và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực hiện nay ở Việt Nam mà những năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn dân và cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Nội Chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
3. Sự cần thiết phải vận dụng vào học tập, rèn luyện và nghiên cứu của cán bộ, đảng viên hiện nay và mai sau
Theo chúng tôi, việc học tập, rèn luyện và nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuốn “Cẩm nang đỏ” đặc biệt quan trọng và cấp thiết, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vũng mạnh.
Để đẩy mạnh học tập, rèn luyện và nghiên cứu tác phẩm đặc biệt này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt kết quả cao nhất, tạo sự lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác PCTN, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh hiện nay ở các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến các địa phương cơ sở, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị; các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc, triển khai học tập, nghiên cứu nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung của cuốn sách: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực hiện nay.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, tiêu cực, coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lấy kết quả PCTN, tiêu cực là một trong những cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta. Cần nhận diện, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng; đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo chí của Đảng, vai trò của nhân dân và có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, PCTN, tiêu cực có hiệu quả ngày càng cao./.
Thượng tướng, Viện sĩ, TS NGUYỄN HUY HIỆU Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT ND
Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

NGƯỜI LÀM BÁO CÁCH MẠNG HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH BÁO CHÍ HỒ CHÍ MINH

Đạo đức, quy ước đạo đức nghề nghiệp người làm báo chính là những chuẩn mực được hình thành trong các mối quan hệ ứng xử nghề nghiệp...

ĐẠI HỌC Y VÀ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT VÌ NGƯỜI BỆNH”

   Sáng ngày 24/01/2024, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội đã cùng nhau gói bánh chưng tặng bệnh nhân ăn Tết Giáp Thìn 2024...

PHUC KHANG CORPORATION TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH “GREEN STUDY TOUR - LAN TỎA TRI THỨC XANH” TRONG MÙA HÈ 2023

    Trong không khí sôi nổi và nhiệt huyết của các chiến dịch thanh niên, tình nguyện viên mùa hè xanh, tại Phuc Khang Corporation, chuyến...

Mẹ đã có cả nước non

Tháng Bảy mùa tri ân, tháng Bảy mùa tưởng nhớ! Đằng sau những khúc khải hoàn ca chiến thắng, là bao cuộc đời, bao sự hy sinh. Vì độc lập,...

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ I – Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động: LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

    Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, các hoạt động “đền ơn đáp...